Tre korta om hållbar upphandling enligt LOU

Vad är hållbarhetskrav inom offentlig upphandling?

Hållbarhetskrav inom offentlig upphandling är miljökrav och sociala krav (varav det sistnämnda även innefattar arbetsrättsliga krav) som syftar till att säkerställa att offentlig sektor tillgodoser sitt behov av varor och tjänster på ett sätt som tar hänsyn till det lokala och globala samhället i sin helhet.

Dagens upphandlingslagstiftning ger större utrymme att ställa hållbarhetskrav inom upphandlingar än tidigare. Utvecklingen har sin grund i EU:s upphandlingsdirektiv från 2014 och syftar till att denna typ av krav ska bli en integrerad del av offentliga upphandlingar [1]. Kraven kan ställas inom upphandlingens alla skeden: som kvalificeringskrav, som tilldelningskriterier och som särskilda kontraktsvillkor. 

Varför är hållbara upphandlingar viktigt?

Varje år upphandlas varor och tjänster för över 680 miljarder kronor i Sverige[2]. Detta innebär att svenska upphandlande myndigheter har stor köpkraft och genom att ställa krav på miljömässiga och sociala hänsyn i upphandlingens alla skeden, kan upphandlare alltså bidra till bättre villkor i leverantörsledet och minska negativa effekter på människor och miljö.

Högre ställda krav på hållbara upphandling syftar även till att bidra till en ansvarsfull allokering av skattemedel samt till Sveriges strategiska arbete med övergripande hållbarhetsmål såsom regeringens miljökvalitetsmål liksom Agenda 2030. 

Hur lyckas man med att ställa hållbarhetskrav?

 Att bara ställa krav på sina leverantörer är inte tillräckligt. För att kraven ska få genomslag krävs att de är anpassade efter upphandlingsobjektet, att kraven följs upp samt att avvikelser hanteras.

Genom att förankra kraven i den riskbedömning som föregår att ett upphandlingsförfarande inleds anpassar upphandlaren kraven efter upphandlingsobjektet. Beställarens krav biläggs avtalshandlingarna och hållbarhetskraven inkorporeras på detta sätt i kontraktsvillkoren med leverantören. Mot bakgrund av detta är uppföljning av efterlevnaden nästa naturliga, men avgörande steg, för att säkerställa att kraven faktiskt uppfylls. Avslutningsvis krävs såklart att eventuella avvikelser från kraven kan hanteras, vanligtvis genom att en åtgärdsplan upprättas. Uppföljning av kraven bör ske med regelbundenhet under hela avtalstiden.

Vill du lära dig mer om hållbarhet och offentlig upphandling, hur man ställer effektiva miljömässiga- och sociala krav i upphandlingsförfarandet och metoder för att följa upp leverantörer? Välkommen att anmäla dig till vår utbildning den 26 september!

[1] Prop. 2015/16:195, s. 428.

[2] Statistik om offentlig upphandling 2018 Upphandlingsmyndighetens rapport 2018:2, Konkurrensverkets rapport 2018:9.