Varför arbeta med hållbarhet i finansbranschen?

 • Identifiera nya investeringsmöjligheter

 • Minska investeringsrisker

 • Optimera möjligheter för portföljbolag

 • Möta växande hållbarhetskrav från kunder och ägare

 • Anpassning till lagstiftning

Sustainable Finance

Varför arbeta med hållbarhet i finansbranschen?

 • Identifiera nya investeringsmöjligheter

 • Minska investeringsrisker

 • Optimera möjligheter för portföljbolag

 • Möta växande hållbarhetskrav från kunder och ägare

 • Anpassning till lagstiftning

Information

Carbon Disclosure Project (CDP) är en internationell organisation som arbetar för att företag, städer och stater öppet och transparent ska redovisa sin påverkan på miljön. Varje år utvärderar och bedömer CDP företags utsläpp och klimatåtgärder och presenterar sitt resultat genom att ge ett betyg till företaget från A-F. Resultatet används som stöd i många investeringsbeslut.

Sustainalytics är ett av de största globala ESG rating instituten och bedömer börsnoterade bolag baserat på deras prestation och styrning inom ESG området baserat på publik information. Resultatet av ratingen används i många investeringsbeslut.

En Human Rights Impact Assessment (HRIA) är en process för att identifiera och hantera risker för kränkningar mot mänskliga rättigheter i den egna verksamheten.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anna Bergström
Engagement Manager
anna.bergstrom@ethosinternational.se

I takt med ökade krav och förväntningar från investerare, ägare och kunder blir hållbarhetsfrågor allt viktigare att ta hänsyn till i samband med investeringar, styrning av befintliga innehav, partnerskap och andra samarbeten. Ett ansvarsfullt arbete med hållbarhet bidrar till en stärkt riskhantering, ger bättre underlag till investeringsbeslut, skapar värde och kan vara avgörande för ett bolags framgång på sikt.

Vi tillhandahåller heltäckande rådgivning inom hållbarhet, med allt från integration av hållbarhet i existerande processer till impact investing. Bland våra kunder ingår flera av nordens ledande private equity-bolag, fondmäklare och institutionella investerare.

Ett urval av våra tjänster

Strategi och analys

 • Ta fram och implementera investeringsstrategier (exkludering, ESG integrering, impact investments etc.)
 • Formulera strategier, mål och handlingsplan
 • Ta fram och implementera ESG policyer
 • Ta fram om implementera klimatstrategi för portfölj
 • Genomföra ESG analyser, exempelvis riskanalys
 • Granskning av nuvarande och potentiella investeringar
 • Genomföra Human Rights Impact Assessment
 • Utbildning och workshops inom hållbara finanser

Hållbarhet i investeringsprocess

Vi stödjer investerare och kapitalförvaltare med att integrera hållbarhet i hela investeringsprocessen för att identifiera och hantera investeringsrisker och möjligheter och skapa värde i portfölj. Detta inkluderar exempelvis att:

 • Kartlägga interna investeringsprocesser
 • Hållbarhetsanalyser av bolag (ESG Due Diligence)
 • Integrera hållbarhet i investeringsbeslut för att fatta mer välinformerade beslut
 • Integrera hållbarhet som en del av ansvarsfullt och aktivt ägandeskap
 • Integrera hållbarhetsfaktorer i exit-förfarandet för att öka värdering

ESG Due Diligence

En ESG Due Diligence syftar till att identifiera väsentliga hållbarhetsrisker kopplade till målbolagets verksamhet samt bedöma bolagets styrning och möjligheter inom ESG. I vår granskning utvärderas målbolagets efterlevnad av internationella och nationella lagar, ramverk och riktlinjer inom ESG.

Vår ESG Due Diligence skräddarsys utifrån målbolagets verksamhet och omfattar alltid följande materiella hållbarhetsområden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, anti-korruption. I vår granskning ingår en desktop-analys, Q&A, dialog med ledning och nyckelpersoner samt, vid behov, site-visit.

Hållbar portföljutveckling

Hållbar portföljutveckling innebär att investerare och kapitalförvaltare påverkar och stödjer portföljbolagens hållbarhetsarbete för att optimera och leverera värde till kund. Detta kan innebära stöd och utveckling avseende portföljbolagens affärsmodeller, styrning, verksamhetsutveckling och rapportering. Vi har utvecklat och strukturerat road maps och verktygslådor åt flertalet investerare och kapitalförvaltare där hållbarhetsarbetet hos portföljbolagen succesivt ökar i mognad baserat på exempelvis ägarandel, år i portfölj, mognadsgrad samt krav och förväntningar från ägare.

EU Action Plan on Sustainable Finance

EUs handlingsplan för hållbara finanser ställer ökade krav på hur finansiella aktörer tar hänsyn till, och rapporterar på, hållbarhet. Åtgärderna i handlingsplanen innehåller bland annat en definition av hållbara investeringar (EU taxonomin) och ökad transparens kring hur man beaktar hållbarhet i investeringsprocess och portföljhantering. Vi stödjer investerare och kapitalförvaltare i att förstå EU:s handlingsplan samt hur de kan förbereda sina verksamheter för implementeringen.

ESG rapportering och Impact reporting

Vi på Ethos International är experter på att rapportera hållbarhet på både portföljnivå och bolagsnivå. Vi har gedigen erfarenhet att skriva rapporter linjerade med olika ramverk, ex. Global Reporting Initiative (GRI), Principles for Responsible Investments (PRI) och Task Force on Climate Related Disclosure (TFCD), samt att rapportera kring målsättning och påverkan mot exempelvis FNs Globala Mål (Sustainable Development Goals, SDGs).

Carbon Disclosure Project (CDP) är en internationell organisation som arbetar för att företag, städer och stater öppet och transparent ska redovisa sin påverkan på miljön. Varje år utvärderar och bedömer CDP företags utsläpp och klimatåtgärder och presenterar sitt resultat genom att ge ett betyg till företaget från A-F. Resultatet används som stöd i många investeringsbeslut.

Sustainalytics är ett av de största globala ESG rating instituten och bedömer börsnoterade bolag baserat på deras prestation och styrning inom ESG området baserat på publik information. Resultatet av ratingen används i många investeringsbeslut.

En Human Rights Impact Assessment (HRIA) är en process för att identifiera och hantera risker för kränkningar mot mänskliga rättigheter i den egna verksamheten.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anna Bergström
Engagement Manager
anna.bergstrom@ethosinternational.se