Varför integrera hållbarhet i verksamheten?

 • Nya affärsmöjligheter, innovation och konkurrensfördelar

 • Ökad lönsamhet och stärkt varumärke samt minimering av risker och kostnader

 • Anpassning till lagstiftning och upphandlingskrav

 • Bli en attraktiv arbetsgivare

 • Attrahera investerare

Hållbara strategier och affärsutveckling

Varför integrera hållbarhet i verksamheten?

 • Nya affärsmöjligheter, innovation och konkurrensfördelar

 • Ökad lönsamhet och stärkt varumärke samt minimering av risker och kostnader

 • Anpassning till lagstiftning och upphandlingskrav

 • Bli en attraktiv arbetsgivare

 • Attrahera investerare

Information

Materialitetsanalys, också kallad väsentlighetsanalys, fastställer vilka hållbarhetsaspekter som organisationen ska prioritera. Analysen baseras på två delar; intressentdialoger och påverkansanalys. Resultatet från en matertialitetsanalys lägger grunden för en organisations hållbarhetsarbete. Att genomföra en materialitetsanalys är också ett krav för de organisationer som väljer att rapportera enlig Global Reportings Initiative (GRI) Standards.

De Globala målen (Sustainable Development Goals) sätter riktningen för länder, företag, organisationer och privatpersoner ska arbeta mot en hållbar utveckling fram till år 2030. Förutom att ställa krav på att företag ska bidra till att uppnå målen, skapar målen betydande affärsmöjligheter för företag, som exempelvis nya investeringsmöjligheter, produkter och kundsegment.

Ledningssystem är ett verktyg för att styra och leda verksamheten i en önskad riktning inom ett visst område. Det är ett verktyg för att säkerhetsställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda riktlinjer och gör det möjligt att planera, leda, följa upp, kontrollera, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. Exempel på ledningssystem är: ISO14001(miljö), ISO45001 (arbetsmiljö), ISO 37001(anti-korruption) och ISO26000 (socialt ansvar).

Ett strategiskt och effektivt hållbarhetsarbete, som balanserar intressenternas behov, minimerar risker och kostnader samtidigt som det lockar attraktiv arbetskraft, stärker varumärket och skapar nya affärsmöjligheter. För att möta de ökade kraven från kunder, investerare, samarbetspartners och lagstiftning krävs en övergripande strategi och en hållbar affärsutveckling. Vi på Ethos International har i över tio år bistått organisationer i att utveckla och stärka sitt hållbarhetsarbete med allt från strategisk rådgivning och konkreta verktyg till innovativa lösningar. Vi har dessutom en bred branschkompetens då vi arbetat med kunder inom en rad olika industrier och sektorer.

Ett urval av våra tjänster

Analys & verktyg

 • Genomföra en risk- och möjlighetsanalys
 • Genomföra en påverkansanalys
 • Kartlägga intressentgrupper och genomföra intressentdialoger enligt
 • Genomföra en materialitetsanalys, även kallad väsentlighetsanalys
 • Inventering och kartläggning av befinligt hållbarhetsarbete
 • Integrera FN:s Globala mål och delmål i organisationen
 • Genomföra en benchmark med syfte att jämföra organisationens nuvarande hållbarhetsarbete med andra branschaktörer
 • Rådge och bistå i arbetet med investerarindex & ratings, läs mer

Strategi

 • Formulera hållbarhetsstrategi
 • Ta fram mål för hållbarhetsarbetet
 • Identifiera relevanta nyckeltal för att mäta måluppfyllnad
 • Definiera och konkretisera åtgärder för att nå målsättningar
 • Kommunicera och förankra strategin internt genom workshops eller train-the-trainer koncept
 • Bistå i produkt- och tjänsteutveckling

Styrning

 • Designa övergripande styrmodeller och processer
 • Bistå i arbete med ledningssystem, ex. ISO14000, ISO26000, ISO45000
 • Ta fram och revidera policies såsom uppförandekod, uppförandekod för leverantörer, miljöpolicy, jämställdhetspolicy m.m.

Inhyrd konsult

Vi erbjuder in-house konsultstöd där våra hållbarhetskonsulter är på plats och stöttar upp det interna hållbarhetsarbetet. Beroende på uppdrag, behov och utmaning kan vi vara på plats hos våra kunder under kortare eller längre perioder, heltid eller deltid.

Materialitetsanalys, också kallad väsentlighetsanalys, fastställer vilka hållbarhetsaspekter som organisationen ska prioritera. Analysen baseras på två delar; intressentdialoger och påverkansanalys. Resultatet från en matertialitetsanalys lägger grunden för en organisations hållbarhetsarbete. Att genomföra en materialitetsanalys är också ett krav för de organisationer som väljer att rapportera enlig Global Reportings Initiative (GRI) Standards.

De Globala målen (Sustainable Development Goals) sätter riktningen för länder, företag, organisationer och privatpersoner ska arbeta mot en hållbar utveckling fram till år 2030. Förutom att ställa krav på att företag ska bidra till att uppnå målen, skapar målen betydande affärsmöjligheter för företag, som exempelvis nya investeringsmöjligheter, produkter och kundsegment.

Ledningssystem är ett verktyg för att styra och leda verksamheten i en önskad riktning inom ett visst område. Det är ett verktyg för att säkerhetsställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda riktlinjer och gör det möjligt att planera, leda, följa upp, kontrollera, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet. Exempel på ledningssystem är: ISO14001(miljö), ISO45001 (arbetsmiljö), ISO 37001(anti-korruption) och ISO26000 (socialt ansvar).