Vad är hållbarhet?

Hållbarhet myntades som begrepp på 1980-talet och har sedan dess blivit en allt viktigare samhällsfråga.
Även inom näringslivet är idag hållbarhet en central aspekt. Världen över sker nu en snabb omställning till långsiktiga affärsmodeller som förenar lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang.

Idag finns ett snabbt växande engagemang från samhällsaktörer på olika nivåer att skynda på hållbarhetsarbetet, bland annat i form av ambitiösa frivilliginitiativ och nätverk. I vår rådgivning till företag och organisationer utgår vi ofta från Global Compact – FN:s frivilliga initiativ som bygger på tio hållbarhetsprinciper inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. En annan utgångspunkt är de globala målen för hållbar utveckling eller Sustainable Development Goals (SDG’s), ett FN-initiativ med 17 mål med syfte att föra världen i en hållbar riktning.

Dessa två ramverk underlättar för företag att integrera hållbarhetsarbetet direkt in i kärnverksamheten. Detta blir då även något som per automatik kräver engagemang från ledning och styrelse. Resultatet av ett sådant integrerat arbete ger en ambitiös definition av hållbarhet: Att ta ansvar för den påverkan som organisationen har på sin omgivning, både på kort och lång sikt. Detta är vår utgångspunkt i allt vi gör.

Varför arbeta med hållbarhet?

Förutom att en hållbar livsstil gagnar klimatet, samhället och varje enskild individ, så finns det även en ren affärsnytta med att agera hållbart som företag eller organisation. Riskminimering och spännande affärsutveckling som attraherar nya målgrupper, är två argument till att satsa på hållbarhet. Ökad lönsamhet är ett tredje. Idag finns en snabbt växande efterfrågan från kunder på hållbara produkter och tjänster, och intressenters förväntningar på ett bolags agerande ser helt annorlunda ut idag än för tio år sedan. Att kunna möta, matcha och allra helst överträffa intressenters förväntningar, skapar en stark, välmående och lönsam affär. En hållbar affärsmodell ger således även ett hållbart resultat över tid, såväl ekonomiskt som i form av friska, engagerade medarbetare, nöjda kunder och sunda affärsrelationer.

Hur kan vi hjälpa till?

Ett effektivt integrerat hållbarhetsarbete kräver en väl förankrad strategi, effektiv styrning och en tydlig målbild. För dig som vill påbörja eller vidareutveckla hållbarhetsarbetet erbjuder vi flera strategiska tjänster. Vi hjälper dig även att redovisa hållbarhetsarbetet på ett effektivt sätt. Du hittar hela vårt tjänsteutbud under fliken ”Tjänster”.

Publikationer