Ett urval av våra tjänster

Klimatstrategi och klimat-målsättningar

Framgångsrikt miljö- och klimatarbete grundar sig på en strategi byggd på en korrekt påverkansanalys, konkreta målsättningar och åtgärder som kan implementeras i verksamheten på kort och lång sikt. Det krävs även relevanta mätetal som möjliggör uppföljning och kommunikation av uppnådda resultat. Vi kan antingen genomföra en risk- och påverkansanalys eller så använder vi oss av de analyser ni har gjort internt, för att få rätt förståelse för er verksamhet. Utifrån den tar vi fram allt från en generell klimatstrategi till en specifik klimatstrategi som följer teorin “carbon law” eller Science-Based Targets, samt hjälper er förankra den i verksamheten.

Rapportering till externa initiativ som GRESB och CDP

Vi hjälper er att strukturerat och effektivt genomföra rapportering till externa initiativ, inklusive insamling och verifiering av data, samt textproduktion. Vi kan också erbjuda extern granskning av rapporten, i enlighet med AA1000.

Produktanalyser

Vi erbjuder både övergripande och djupgående analyser av era produkters miljö- och klimatpåverkan och information om relevanta miljömärkningar. Vi kan även erbjuda hjälp att förstå risker med era produkter ur ett produktsäkerhets-perspektiv med fokus på kemikalier. Genom att förstå EUs kemikalielagstiftning REACH, får ert företag en grund för att sätta en process för att utvärdera högriskprodukter.

Strategi för cirkulär ekonomi

Vi hjälper ert företag att formulera en strategi för cirkulär ekonomi, samt tar fram en handlingsplan med konkreta åtgärder. 

Miljö- och klimatrapportering till GRI Standards-redovisning

Har ni koll på allt utom miljöbiten när det kommer till hållbarhetsrapportering enligt GRI Standards? Vi samlar in, verifierar och sammanställer miljö- och klimatdata i enlighet med GRI Standards, samt skriver texter till rapporten. Om ni befinner er tidigt i rapporteringsprocessen kan vi också hjälpa er att identifiera relevanta nyckeltal baserat på materiella miljö- och klimataspekter. Om ni vill ha hjälp med hela hållbarhetsrapporten fixar vi det med, se mer under ”Hållbarhetsredovisning”. Vi kan även hjälpa er att ta fram ett enskilt klimatbokslut.

Ledningssystem

Ett effektivt sätt att arbeta systematiskt med miljö är genom ledningssystem. Ethos International kan erbjuda stöd i implementering av miljöledningssystem såsom ISO:14001 och Svensk Miljöbas, exempelvis genom tolkning av standarderna, projektledning och upprättande av styrdokument. Vi har även utbildade revisorer som kan hjälpa er att göra era årliga internrevisioner.

Business resilience

Vår globaliserade ekonomin och komplexa leverantörskedjor innebär lukrativa möjligheter men också en exponering mot många hållbarhetsrisker. Precis som samhället strävar efter att bygga resiliens – förmågan att motstå yttre påverkan och att återhämta sig efter en kris – behöver moderna företag arbeta för resiliens i affärsmodellen – business resilience. Det kan handla om att basera delar av leverantörskedjan lokalt, eller att ta fram en effektiv krishanteringsplan som aktiveras vid krissituationer och åtgärder för att proaktivt och kontinuerligt minska all riskexponering. Grunden till business resilience består av en gedigen analys av ert övergripande hållbarhetsarbete (alla områden).  Med hjälp av verktyg som nulägesanalys, påverkansanalys, riskanalys, strategi- och målsättning hjälper vi er att identifiera områden som behöver stärkas upp, förändras eller åtgärdas, för att göra er bättre rustade för kriser kopplade till omvärlden.

Klimat- och miljöberäkningar

En av de största utmaningarna för företag som tar hållbarhet på allvar är att få in korrekt miljö- och utsläppsdata och kunskap från alla tre scopes (scope är var verksamhetens utsläpp genereras – om det är i delar av värdekedjan där ni har direkt kontroll över eller om utsläppen orsakas av exempelvis inköpta tjänster eller av kundens användning av produkten) samt att mäta och redovisa den på ett förståeligt sätt. På Ethos International har vi lång erfarenhet av detta och kan även bistå er i arbetet att bygga en struktur för framtida datainsamling och rapportering. Vi kan även göra klimatberäkningar enligt GHG-protokollet (GHG Protocol).

Varför bör en organisation hantera sin miljöpåverkan?

  • Stärka varumärket och attrahera nya medarbetare

  • Ta vara på affärsmöjligheter och skapa konkurrensfördelar

  • Identifiera och hantera miljörelaterade risker

  • Uppfylla nationella och internationella regleringar och ramverk 

  • Möta växande miljökrav från intressenter såsom kunder, ägare och lagstiftare

  • Bidra till resilienta samhällen och ekosystem, idag och i framtiden

Information

Carbon Disclosure Project (CDP) är en internationell organisation som arbetar för att företag, städer och stater öppet och transparent ska redovisa sin påverkan på miljön. Varje år utvärderar och bedömer CDP företags utsläpp och klimatåtgärder och presenterar sitt resultat genom att ge ett betyg till företaget från A-F. Resultatet används som stöd i många investeringsbeslut.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Linnea Olofsson
Advisor
Linnea.olofsson@ethosinternational.se

Företag och organisationer har idag ett ansvar att minimera negativ och maximera positiv miljöpåverkan från sin verksamhet. För att lyckas med det måste varje företag eller organisation förstå sin miljöpåverkan och de miljörisker som finns, oavsett om den orsakas av den direkta verksamheten eller genom leverantörskedjan. Det ställer krav på ett aktivt och proaktivt arbete för att identifiera, mäta och analysera relevanta nyckeltal, ex. utsläpp av växthusgaser, vattenkonsumtion eller landanvändning. Genom transparens och kunskap kan ett företag skapa affärsfördelar, minska kostnader och stärka sitt varumärke, medan organisationer kan stärka sin trovärdighet och på så sätt attrahera medlemmar, användare och samarbetspartners. Avsaknaden av ett gediget miljöarbete riskerar att leda till juridiska konsekvenser, finansiella förluster och negativt rykte som behöver hanteras.

Vänd er till våra experter på Ethos International – vi hjälper företag och organisationer att förstå sin miljöpåverkan och formulera en miljöstrategi med tillhörande styrdokument, rapportering och kompetensutveckling, redo att implementeras i verksamheten. Hos oss finns det kompetens inom alla hållbarhetsområden – miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption, och vi tar alltid alla områden i beaktning i vår rådgivning.

Vi erbjuder även en rad utbildningar på miljöområdet, se mer under Utbildning.

Carbon Disclosure Project (CDP) är en internationell organisation som arbetar för att företag, städer och stater öppet och transparent ska redovisa sin påverkan på miljön. Varje år utvärderar och bedömer CDP företags utsläpp och klimatåtgärder och presenterar sitt resultat genom att ge ett betyg till företaget från A-F. Resultatet används som stöd i många investeringsbeslut.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Linnea Olofsson
Advisor
Linnea.olofsson@ethosinternational.se