Varför hållbarhetsredovisa?

 • Stärkt förtroende och varumärke

 • Möta intressenters krav på att transparent och trovärdigt redovisa hållbarhetsarbetet

 • Uppfylla lagkrav om hållbarhetsredovisning

 • Underlag till investerarindex och ESG-ratings

Varför hållbarhetsredovisa?

 • Stärkt förtroende och varumärke

 • Möta intressenters krav på att transparent och trovärdigt redovisa hållbarhetsarbetet

 • Uppfylla lagkrav om hållbarhetsredovisning

 • Underlag till investerarindex och ESG-ratings

 • Attraktiv arbetsgivare

Information

Hållbarhetsredovisning innebär rapportering kring hur organisationer arbetar med hållbarhet; miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption samt styrning av dessa områden. Hållbarhetsredovisningen ska innehålla de upplysningar som behövs för att förstå företagets utveckling, ställning och resultat samt påverkan inom området.

Sedan 1 januari 2017 råder obligatorisk hållbarhetsredovisning för större svenska bolag. Alla svenska bolag som uppfyller minst två av tre följande kriterier, under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, måste enligt lag upprätta en hållbarhetsredovisning:

 • Fler än 250 anställda
 • Omsättning på minst 350 miljoner

Balansomslutning på minst 175 miljoner

Global Reporting Initiative (GRI) är världens ledande och mest använda standard för hållbarhetsredovisning. Sedan 2017 är Ethos International GRI Certified Training Partner och erbjuder därmed också certifierade kurser i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards.

Kontakt oss så berättar vi mer!
Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se

Att arbeta med hållbarhet och upprätta en bra hållbarhetsredovisning blir allt viktigare då omgivningens krav på en organisations arbete inom miljömässiga-, sociala- och styrningsfrågor ökar. Samtidsamtidigt ökar kraven på att kommunikationen av hållbarhetsarbetet måste vara transparent och trovärdigt. Vi på Ethos International är experter inom hållbarhetsredovisning och har varit delaktiga i att ta fram flera av dagens ledande hållbarhetsstandarder. Vår grundare Malin Lindfors Speace sitter med, som enda svensk, i GRI Stakeholder Council och är med och påverkar utvecklingen av GRI Standards.

Idag arbetar vi med hållbarhetsredovisning i enlighet med flertal internationellt kända ramverk såsom GRI, COP, PRI och IR. Vår långa erfarenhet och expertis inom hållbarhetsredovisning gör att vi kan bistå våra kunder med stöd och rådgivning vid framtagandet av en hållbarhetsredovisning.

Ett urval av våra tjänster

Hållbarhetsredovisning enligt GRI och ÅRL

Vi tillhör Sveriges ledande experter på hållbarhetsrapportering enligt GRI och ÅRL. Vi hjälper till med allt från analyser och strategisk rådgivning till framtagande av färdig hållbarhetsredovisning samt verifiering av data och information. Följande är ett urval av våra tjänster:

 • Genomföra en risk- och påverkansanalys
 • Kartlägga intressentgrupper och genomföra intressentdialoger enligt AA1000SES
 • Genomföra en materialitetsanalys
 • Framtagande av nyckeltal (KPI)
 • Insamling och verifiering av data
 • Producera text till hållbarhetsredovisning
 • Genomföra en GRI check

Vi erbjuder även utbildningar inom GRI Standards och hållbarhetsredovisning enligt hållbarhetskraven i ÅRL. Läs mer här.

Granskning av hållbarhetsredovisning

Vi är en av få aktörer i Sverige som genomför icke-finansiella revisoner av hållbarhetsredovisningar i enlighet med den internationella standarden AA1000AS(2008). En granskning enligt AA1000AS innehåller bland annat granskning av data, textinnehåll, och processer som har använts för att definiera innehållet i rapporten. Granskningen resulterar i en bestyrkanderapport som kan inkluderas i hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredovisning enligt andra riktlinjer och ramverk

Utöver GRI och ÅRL har vi gedigen erfarenhet och kunskap av redovisning av en organisations hållbarhetsarbete i enlighet med andra etablerade internationella ramverk och riktlinjer. Ett urval av riktlinjer och ramverk vi arbetar med:

 • FN:s Global Compact Communication on Progress (COP)
 • FN:s Globala mål (Sustainable Development Goals, SDGs)
 • Principles of Responsible Investment (PRI)
 • Integrated Reporting (IR)

Miljöberäkningar

Klimatfrågan blir allt viktigare och kraven på att  utvärdera en organisations miljöpåverkan ökar. Vi kan hjälpa till med:

 • Miljöberäkningar
 • Environmental Impact Assessment
 • Granskning och verifiering av CO2-beräkningar
 • Verifiering av befintligt klimatarbete

Investerarindex och ratings

Vi hjälper företag att besvara, rapportera och säkerhetsställa relevant ESG information vilket kan leda till högre poäng i investerarindex och ratings. Vi på Ethos International har genom åren arbetat tillsammans med företag för att förbättra prestationen inom många ESG index och ratings, exempelvis:

 • Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
 • Sustainalytics
 • MSCI
 • ISS-oekom
 • Equileaps
 • Etisphere
 • FTSE4Good
 • GRESB

Carbon Disclosure Project (CDP)

Vi har under åren bistått många företag i processen att besvara underlaget för CDP vilket har resulterat i förbättrat betyg. Vi bistår med att skriva texter och vara en stödjande funktion i insamling av miljödata där vi kan bistå med mallar och beräknar specifikt för CDP. Vi är även certifierade enligt AA1000 att utföra verifiering av CDP-rapporter. En verifiering innebär att vi granskar miljöberäkningarna som redovisas i CDP och lämnar en bestyrkanderapport som kan inkluderas i formuläret. Genom att verifiera informationen i CDP ökar den totala poängen.

Hållbarhetsredovisning innebär rapportering kring hur organisationer arbetar med hållbarhet; miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption samt styrning av dessa områden. Hållbarhetsredovisningen ska innehålla de upplysningar som behövs för att förstå företagets utveckling, ställning och resultat samt påverkan inom området.

Sedan 1 januari 2017 råder obligatorisk hållbarhetsredovisning för större svenska bolag. Alla svenska bolag som uppfyller minst två av tre följande kriterier, under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, måste enligt lag upprätta en hållbarhetsredovisning:

 • Fler än 250 anställda
 • Omsättning på minst 350 miljoner

Balansomslutning på minst 175 miljoner

Global Reporting Initiative (GRI) är världens ledande och mest använda standard för hållbarhetsredovisning. Sedan 2017 är Ethos International GRI Certified Training Partner och erbjuder därmed också certifierade kurser i hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards.

Kontakt oss så berättar vi mer!
Tel: 08-440 26 00
info@ethosinternational.se