Varför arbeta med ESG och Ansvarsfulla investeringar?

 • Identifiera nya investeringsmöjligheter

 • Minska investeringsrisker

 • Optimera möjligheter för portföljbolag

 • Möta växande ESG krav från kunder och ägare

 • Anpassning till lagstiftning

ESG och Ansvarsfulla investeringar

Varför arbeta med ESG och Ansvarsfulla investeringar?

 • Identifiera nya investeringsmöjligheter

 • Minska investeringsrisker

 • Optimera möjligheter för portföljbolag

 • Möta växande ESG krav från kunder och ägare

 • Anpassning till lagstiftning

Information

Carbon Disclosure Project (CDP) är en internationell organisation som arbetar för att företag, städer och stater öppet och transparent ska redovisa sin påverkan på miljön. Varje år utvärderar och bedömer CDP företags utsläpp och klimatåtgärder och presenterar sitt resultat genom att ge ett betyg till företaget från A-F. Resultatet används som stöd i många investeringsbeslut.

Sustainalytics är ett av de största globala ESG rating instituten och bedömer börsnoterade bolag baserat på deras prestation och styrning inom ESG området baserat på publik information. Resultatet av ratingen används i många investeringsbeslut.

En Human Rights Impact Assessment (HRIA) är en process för att identifiera och hantera risker för kränkningar mot mänskliga rättigheter i den egna verksamheten.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anna Bergström
Engagement Manager
anna.bergstrom@ethosinternational.se

Ansvarsfulla investeringar och ESG (Environmental, Social, Governance) är finansbranschens motsvarighet till hållbarhet och står för hantering och styrning av frågor som berör miljö, sociala förhållanden och anti-korruption. I takt med ökade krav från investerare, ägare och kunder, blir hållbarhetsfrågor allt viktigare att ta hänsyn till i samband med transaktioner (både på köp- och säljsidan), styrning av befintliga innehav, joint ventures, partnerskap och andra samarbeten. Ett ansvarsfullt arbete med ESG bidrar till en stärkt riskhantering, hållbart värdeskapande och kan vara avgörande för ett bolags framgång på sikt.

Vi tillhandahåller heltäckande rådgivning inom ESG och ansvarsfulla investeringar. Bland våra kunder ingår flera av nordens ledande private equity-bolag, fondmäklare och institutionella investerare.

Ett urval av våra tjänster

ESG och Ansvarsfulla investeringar

 • Ta fram och utveckla ESG strategi och policy för ansvarsfulla investeringar
 • Implementera ESG strategier
 • Genomföra ESG analys
 • Screening och integrering av ESG i portföljbolag
 • Rapportering rörande ansvarsfulla investeringar
 • Genomföra en Human Rights Impact Assessment (HRIA)

Carbon Disclosure Project (CDP)

Vi har under åren bistått många företag i processen att besvara underlaget för CDP vilket har resulterat i förbättrat betyg. Vi bistår med att skriva texter och vara en stödjande funktion i insamling av miljödata där vi kan bistå med mallar och beräknar specifikt för CDP. Vi är även certifierade enligt AA1000 att utföra verifiering av CDP-rapporter. En verifiering innebär att vi granskar miljöberäkningarna som redovisas i CDP och lämnar en bestyrkanderapport som kan inkluderas i formuläret. Genom att verifiera informationen i CDP ökar den totala poängen.

ESG Due Diligence

En ESG Due Diligence syftar till att identifiera väsentliga hållbarhetsrisker kopplade till målbolagets verksamhet samt bedöma bolagets styrning och möjligheter inom ESG. I vår granskning utvärderas målbolagets efterlevnad av internationella och nationella lagar, ramverk och riktlinjer inom ESG.

Vår ESG Due Diligence skräddarsys utifrån målbolagets verksamhet och omfattar alltid följande materiella hållbarhetsområden: mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö, anti-korruption. I vår granskning ingår en desktop-analys, Q&A, dialog med ledning och nyckelpersoner samt, vid behov, site-visit.

Investerarindex och ratings

Vi hjälper företag att besvara, rapportera och säkerhetsställa relevant ESG information vilket kan leda till högre poäng i investerarindex och ratings. Vi på Ethos International har genom åren arbetat tillsammans med företag för att förbättra prestationen inom många ESG index och ratings, exempelvis:

 • Carbon Disclosure Project (CDP)
 • Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
 • Sustainalytics
 • MSCI
 • ISS-oekom
 • Equileaps
 • Etisphere
 • FTSE4Good
 • GRESB

Carbon Disclosure Project (CDP) är en internationell organisation som arbetar för att företag, städer och stater öppet och transparent ska redovisa sin påverkan på miljön. Varje år utvärderar och bedömer CDP företags utsläpp och klimatåtgärder och presenterar sitt resultat genom att ge ett betyg till företaget från A-F. Resultatet används som stöd i många investeringsbeslut.

Sustainalytics är ett av de största globala ESG rating instituten och bedömer börsnoterade bolag baserat på deras prestation och styrning inom ESG området baserat på publik information. Resultatet av ratingen används i många investeringsbeslut.

En Human Rights Impact Assessment (HRIA) är en process för att identifiera och hantera risker för kränkningar mot mänskliga rättigheter i den egna verksamheten.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Anna Bergström
Engagement Manager
anna.bergstrom@ethosinternational.se