Framgångsrikt arbete med jämställdhet, mångfald & inkludering

Denna vecka så har vi fokuserat lite extra på jämställdhet och mångfald. Forskning pekar på att organisationer som bedriver ett gediget och aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete stärker sin lönsamhet och innovationsförmåga samt ökar sin konkurrenskraft och har engagerade medarbetare. Vi vet att det är lönsamt att arbeta med jämställdhet, mångfald och inkludering. Vi vet också att det är utmanande för många att lyckas göra det på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Därför har vi bett Max Berggren hos oss att dela med sig av sina 3 bästa framgångsrecept för att skapa en jämställd och inkluderande organisation.

Integrering i affärsstrategier

Jämställda och inkluderande företag har enklare att locka till sig topp-talanger som stannar i bolaget och ökar kompetensnivån samt innovationskraften. Vilket i sin tur stärker bolagets kundorientering, beslutsfattande och legitimitet. Det här är några av flera exempel på hur jämställdhet och inkludering hänger tätt ihop med ökad konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet[1]. Därför är det viktigt att området integreras hela vägen upp på ledningsgruppsnivå samt i strategiformuleringen och de affärsdrivande målen. Detta är en förutsättning för att utveckla området ytterligare inom bolaget genom bland annat kompetens- och teamutveckling.

Ledarskapsutveckling med fokus på inkludering

Jämställdhet och inkludering handlar i grunden om människor, sociala relationer och samarbete, vilket leder oss till vikten av ledarskap. Jag är övertygad om att utbildning inom utvecklande och inkluderande ledarskap, på ledningsgruppsnivå såväl som på linjechefsnivå, är avgörande för att framgångsrikt driva området framåt. Att tillsammans utforska områden som kön, makt och möjlighetsstrukturer och förstå hur de relaterar till ledarskapet, samarbetsförmågan och verksamhetsutvecklingen. Med utgångspunkt från mina erfarenheter som man vill jag betona vikten av att vi män vågar utforska vår okunskap och omedvetenhet i frågan. Först då, med de insikterna det ger, kan vi på riktigt aktivt driva utveckling för jämställdhet framåt. Med andra ord, de bolag som vågar ta den långa tålmodiga vägen i frågan kommer också vara de bolag som genomgår den snabbaste och mest effektiva utvecklingen.

Könsbalanserade ledningsgrupper

Förutom att skapa en medveten organisation med ett inkluderande ledarskap behöver förändringen även ske i kvantitativa former. Nämligen könsbalans i ledningsgrupper såväl som på chefsnivåer och organisationen i stort. Studier visar på att jämställdhet inom i synnerhet ledningsgrupper korrelerar tydligt med finansiella resultat. Som vägledning i detta vill jag rekommendera att ta stöd av Rosabeth Moss Kanters ledande studier inom området. Moss Kanters studie ”Men and Women of the Corporation” berör makt och möjlighetsstrukturer inom organisationer och hur en könsbalanserad ledningsgrupp är en förutsättning och möjliggörare för en könsbalanserad organisation i stort. Först med en jämställd ledningsgrupp kommer organisationen på riktigt kunna engagera och motivera sina talangfulla medarbetare, kvinnor såväl som män, att ta ökat ansvar och klättra i organisationen. Med en könsbalanserad ledningsgrupp följer även att bolaget har lättare att rekrytera topptalanger. Moss Kanters forskning visar att det behöver vara minst 30% kvinnor i gruppen för att kvinnors erfarenheter och kompetenser ska kunna tas till vara på fullt och bidra till huvuduppgiften.

[1] Exempel på studier som visar på hur jämställdhet lönar sig är: McKinsey, Delivering Through Diversity 2017; Peterson Institute for International Economics 2016

Max Berggen, Engagement Manager & Head of Training

Max är rådgivare och utbildningsansvarig på Ethos International. Utöver att driva Ethos utbildningar håller Max också kontinuerligt utbildningar, seminarier och föreläsningar i hållbar affärsutveckling. Inom hållbarhetsområdet är Max särskilt intresserad av sociala frågor, i synnerhet jämställdhet och inkludering och hur en kan nå ökad lönsamhet genom att lyfta aspekterna i organisationen.

Vill du ha stöttning i ditt arbete kring jämställdhet och inkludering? Kontakta Max Berggren för frågor kring hur vi kan stötta din organisation i arbetet: max.berggren@ethosinternational.se

Se också vår utbildning inom samma område: https://ethosinternational.se/event/jamstalldhet-och-mangfald-i-praktiken/