Strategi och styrning

En uttalad strategi, effektiv styrning och ett systematiserat arbete är viktiga förutsättningar för ett lönsamt hållbarhetsarbete. Ethos International hjälper organisationer att utveckla hållbarhetsstrategier, visioner och målsättningar. Vi assisterar även under processen med att formulera konkreta mål, prioritera hållbarhetsområden och implementera åtgärdsplaner. 

 

Analys

Vid omorganisation eller uppstart av ett hållbarhetsarbete rekommenderar vi en GAP-analys som kartlägger vad organisationen redan har gjort och identifierar vad som behöver göras för att nå mål, standarder och/eller specifika indikatorer. En GAP-analys effektiviserar resursutnyttjandet och minskar risken för dubbelarbete. Vi utför även benchmark för att utröna hur organisationen ligger till i jämförelse med konkurrenter. En annan viktig del i förarbetet, eller under expansion, är att kartlägga organisationens hållbarhetsrisker. En riskanalys ger organisationen en förståelse för var de största hållbarhetsriskerna finns och vilka möjligheter som existerar både externt och internt i organisationen.

   

Uppförandekod och andra policyer

Ethos International utvecklar styrdokument, såsom uppförandekoder (Code of Coduct), samt stödjer organisationer i upprättandet av andra mer specifika policyer inom hållbarhet. Vi har bland annat hjälpt organisationer att utveckla mångfald-och jämställdhetsplaner, antikorruptionspolicyer och miljöpolicyer.

   

Mål och mätbara nyckeltal

Att utveckla strategiska hållbarhetsmål och söka mätbara nyckeltal för hållbarhetsarbetet är en utmaning. Ethos International hjälper organisationer att ta fram konkreta hållbarhetsmål på kort och lång sikt samt att koppla relevanta indikatorer till målen. Mätbarhet eftersträvas alltid för att möjliggöra uppföljning.

   

Ledningssystem

En uttalad strategi, effektiv styrning och ett systematiserat arbete är viktiga förutsättningar för ett lönsamt hållbarhetsarbete. Vi utvecklar strategier och processer för integration av hållbarhet i verksamheten. Vi kan även rådgiva vid implementeringen av ISO 26000 om så önskas. ISO 26000 är en vägledande standard för organisationer som vill ha ett komplett ledningssystem för hållbarhet. Vi hjälper även organisationer att implementera andra ledningssystem i verksamheten, t.ex. ISO 14000, ISO 9001 samt OHSAS 18001.