Hållbarhetsredovisning

 

Att kommunicera sitt hållbarhetsarbete är viktigt men det kan också vara utmanande på många sätt. Genom att allt fler företag satsar på långsiktiga hållbarhetsstrategier ökar även kraven och behoven av god och relevant rapportering. Ethos International har över 10 års erfarenhet av att hjälpa organisationer med att kommunicera sitt ansvar för att få bästa möjliga avkastning på hållbarhetsarbetet. Vi tar fram hållbarhetsrapporter i enlighet med internationellt erkända ramverk såsom GRI, COP och IIRC.

Intressentdialoger och materialitetsanalys

 

Att föra dialog med både interna och externa intressenter är mycket viktigt för att skapa ett välfungerande och integrerat
hållbarhetsarbete. Ethos International erbjuder intressentdialoger i form av enkäter, fokusgrupper och enskilda intervjuer i
enlighet med den internationella standarden AA1000SES.

Vi utför även materialitetsanalyser, även kallat väsentlighetsanalyser, i enlighet med GRI:s riktlinjer för att identifiera vad som
är väsentligt för en organisation att rapportera om.

Hållbarhetsredovisning

 

Vi har mångårig erfarenhet av hållbarhetsredovisning i enlighet med internationellt etablerade ramverk såsom Global Reporting
Initiative, GRI, och FN Global Compacts rapporteringsstandard Communication on progress, COP.  Vi kan bland annat hjälpa din
organisation att ta steget från GRI G4 till GRI Standards. En organisations hållbarhetsarbete kan antingen rapporteras i form av
en separat rapport eller som en del av årsrapporten. Vi tar fram såväl renodlade hållbarhetsrapporter som integrerade rapporter
enligt rekommendationerna från International Integrated Reporting Council, IIRC.