Hållbara leverantörskedjor

Globala värdekedjor, produktsäkerhet samt påtryckningar från bland annat konsumenter och investerare, gör att leverantörsgranskning blir alltmer avgörande för riskminimering av en organisations varumärke, säkerhet och rykte. Utformningen av ett hållbarhetssamarbete med leverantörer är komplext och kräver stor förståelse för vilken typ av problem som förekommer i respektive bransch, land och samarbetsform. Vi har utvecklat lösningar, utbildningar och verktyg som kommer att hjälpa er. Vi har SA 8000 och OHSAS 18001-certifierade inspektörer.

Analys och strategi

Ett väl fungerande arbete med leverantörskedjan börjar med en kartläggning av leverantörerna. Ethos International  kartlägger leverantörsleden för att analysera vart i leverantörskedjan den största risken finns. Vi utvecklar även strategier och mål för att organisera arbetet på rätt sätt och utifrån kundens resurser.

   

eSAT

eSAT är ett webbaserat verktyg för utvärdering och bevakning av leverantörskedjan som täcker samtliga hållbarhetsområden: miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter, antikorruption och styrning av frågorna. Verktyget mäter hållbarhetsrisker baserat på internationella normer och standarder. eSAT möjliggör en kostnadseffektiv översyn av leverantörer vilket resulterar i en systematisk bedömning med en tydlig gradering om vilka leverantörer som är förenade med risker. eSAT används idag av organisationer inom bl.a. byggindustrin, textilindustrin och medieindustrin. Produktblad i pdf. 

   

Inspektioner

Översyn och bevakning från skrivbordet är inte tillräckligt för att upprätthålla kvalitet och efterlevnad i leverantörsledet. En viktig del av leverantörsgranskning är på-plats-inspektioner. Primärt är inspektioner viktiga i de fall då högrisk-leverantörer har identifierats. Tack vare etablerade samarbeten med certifierade inspektörer i samtliga världsdelar kan vi erbjuda både anmälda och oanmälda inspektioner över hela världen. Med etablerade och lokala inspektörer som har kunskap om nationell lagstiftning, kultur och språk skapas förutsättningar för en konstruktiv leverantörsöversyn och förståelse mellan parter. Ethos International har även anställda som är certifierade inspektörer enligt de internationella inspektionsstandarden SA8000 och OHSAS 18001.