ESG Due Diligence

Risker relaterade till ESG (environmental, social and governance) är ofta riskfaktorer som kan vara avgörande för ett bolags framgång på sikt. Styrning och arbete med mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption är därför viktiga områden att undersöka vid ex. förvärv, samarbeten, sammanslagning eller avyttring. Ethos International erbjuder tjänsten ESG Due Diligence som hjälper kunder att identifiera dessa ESG-risker och affärsutvecklingsmöjligheter för specifika bolag. 

 

Vad är ESG Due Diligence?

Identifiering av potentiella ESG-risker (environmental, social and governance) och säkerställande att bolaget agerar i linje med önskad kravställning samt att bolaget når framgång på sikt. Att genomföra vid ex. förvärv, samarbeten, sammanslagning eller avyttring.

 

Användningsområden:

  • Beslutsunderlag inför förvärv och sammanslagning
  • Förhandlingsstöd i avtalsförhandling
  • Utvärdering inför avyttring
  • Kompetensstöd i aktivt styrande av portföljbolag
  • Riskminimering och möjlighetsoptimering för portföljbolag

Desktop-analys

Kartläggning av bolagets ESG-risker samt kartläggning av ex. bolagsstruktur, bolagets interna styrdokument, medierapportering och
information från internationella Due Diligence databaser.
 

Självskattningsformulär

Ethos International erbjuder skräddarsydda ESG-frågeformulär med syftet att utvärdera ett bolags ESG-arbete genom insamling av 
information från bolaget. Frågeformuläret ger en objektiv och systematisk bedömning av bolagets ESG-risker utifrån internationella
ramverk och standarder.
 

Dialog med ledning & nyckelpersoner

Genom dialog med bolagets ledning och nyckelpersoner kartlägger Ethos International befintligt ESG-arbete samt identifierar ESG-risker 
och möjligheter. Syftet är att utvärdera bolagets ESG-arbete och dialogen adresserar bl.a. bolagsstruktur, verksamhet och arbetssätt.
 

Site visit

Ethos International besöker bolaget för att få en djupare förståelse för bolagets ESG-arbete genom att bekräfta och/eller dementera
tidigare identifierade risker samt identifiera eventuellt ytterligare risker och möjligheter. Under besöket genomförs en rundvandring i 
bolagets anläggning/ar, inventering av relevant dokumentation samt intervjuer med operativt ansvariga samt personal. 
 
 
 

Efter genomförd ESG Due Diligence kan Ethos International fortsatt bidra i utvecklingsarbetet av bolagets ESG-arbete. 

För mer information se våra tjänster.