Kurser

Hållbar leverantörskedja

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag. Med denna utbildning ger vi dig kunskap att kartlägga, utvärdera och addressera hållbarhetsriskerna i leverantörskedjan. 

Steg för steg går vi igenom en process för leverantörsgranskning med användbara verktyg, workshops och exempel som du kan applicera på ditt företags arbete med hållbara leverantörskedjor. Under utbildningens gång kommer ni få ta del av exempel från verkligheten, baserat på kursledarnas egna erfarenheter av arbetet med hållbara leverantörskedjor runtom i världen. Utbildningen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan ur ett geografiskt och branschperspektiv. Vi berör samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. 

 

Vårt erbjudande

Målet med utbildningen är att deltagaren ska:

– Få en överblick och förståelse för vad arbetet för en hållbar leverantörskedja innebär

- Kunna identifiera och värdera hållbarhetsrisker i leverantörskedjan 

- Förstå vilken typ av kravställning, processer och verktyg som krävs för att kunna implementera arbetet med hållbara leverantörskedjor i praktiken

 

Målgrupp

Personer i ledande befatttning där inköp och upphandling-, kvalitet- eller hållbarhetsfrågor är en del av arbetet, till exempel:

– Inköpschefer

– Inköpare

- Hållbarhetschefer

– Miljö- och hållbarhetssamordnare

– Miljö- och hållbarhetschefer

- Projektledare och andra befattningar som ansvara för att köpa in varar och tjänster

Inga förkunskaper inom området krävs.
 

Program

09.00 Grundläggande hållbarhet och introduktion till leverantörsgranskningsprocessen

Utbildningen börjar med en genomgång av grunderna i hållbarhet. Vi introducerar en process för leverantörsgranskning som vi fördjupar oss i under utbildningen. 

 

09.45 Process för leverantörsgranskning - Steg 1: Analys

Vi går igenom det första steget av processen, analysen. Ni får lära er hur ni gör en kartläggning av leverantörskedjan, vilka riskparametrar som finns samt hur du identifierar och värderar hållbarhetsriskerna i den egna leverantörskedjan.

 

10.30 Fika
 

10.45 Process för leverantörsgranskning - Steg 2: Kravställning

Vad bör en heltäckande och konkret uppförandekod för leverantörer (Supplier Code of Conduct) innehålla? Vad bör du tänka på vid upphandling och kontraktsskrivning. 

 

12.00 Lunch

 

13.00 Process för leverantörsgranskning - Steg 3: Uppföljning

Hur granskar du befintliga leverantörer? Vilka verktyg och metoder finns det för att följa upp till de ställda kontraktsvillkoren? Hur ser ett effektivt och heltäckande självskattningsformulär ut?  Hur hanterar du avvikelser? Hur kan du använda befintliga resurser för att kontrollera leverantörskedjan?

 

14.00 Workshop

Deltagarna får i grupper utvärdera svaren i ett självskattningsformulär från en leverantör. Efterföljande gemensam diskussion kring bedömningarna och vilka eventuella åtgärder som bör vidtas. 

 

14.40 Fika

 

15.00 Process för leverantörsgranskning - Steg 3: Uppföljning (forts)

När bör du göra en inspektion av en leverantör? Vi går igenom olika typer av inspektioner och beskriver hur de går till samt hur du ska tolka resultatet. 

 

15.20 Process för leveranörsgranskning - Steg 4: Leverantörsutveckling och workshop

Ens strävan för en hållbar leverantörskedja kan innebära förändringar och nya krav. Vi går igenom vad en åtgärdsplan (Corrective Action Plan) bör innehålla. Vi går även igenom hur du kan arbeta för att stödja dina leverantörer i deras utvecklingsarbete. Under workshopen arbetar vi med CAPar, konsekvenser och uppföljning av dessa.

 

15.40 Workshop

Deltagarna får i grupper utvärdera en åtgärdsplan från en leverantör. Efterföljande gemensam diskussion kring bedömningarna och vilka eventuella åtgärder som bör vidtas. 

 

16.10 Frågestund

 

16.30 Kursen avslutas

 

Fler kurser i samma kategori

Information

Datum
2018-01-17, 09.00-16.30

Plats
TBD

Kursavgift
7.900 (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.
ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

Anmäl dig här

Kursledare

Anna Lindstedt
VD och Senior Advisor, Ethos International
anna.lindstedt@ethosinternational.se

Kursansvarig

 

Max Berggren
Advisor, Ethos International
max.berggren@ethosinternational.se