Kurser

Leverantörsgranskning på plats

Dagens leverantörskedjor är ofta komplexa, djupa och inte minst globala, vilket innebär en stor utmaning för många företag. Med denna utbildning ger vi dig kunskap att utvärdera dina leverantörers hållbarhetsarbete under ett besök. Vi lär dig vad du ska titta och lyssna efter för att identifiera eventuella risker och brister inom hållbarhetsområdet.
 

Utbildningen har ett internationellt perspektiv och tar avstamp i de vanligaste riskerna i leverantörskedjan ur ett geografiskt och branschperspektiv. Vi berör samtliga fyra hållbarhetsområden; mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. 
 

Steg för steg går vi igenom en process för leverantörsgranskning samt användbara verktyg och exempel som ni kan applicera på ert företags arbete med hållbara leverantörskedjor. Under utbildningens gång kommer ni få ta del av exempel från verkligheten, baserat på kursledarnas egna erfarenheter från inspektioner runtom i världen.
 

Du som deltagare kommer att få använda dina nya kunskaper i workshops som syftar till att förbereda dig på att genomföra granskningar under leverantörsbesök. 
 

Vårt erbjudande:

Målet med utbildningen är att ge deltagarna en kort introduktion till hållbarhet samt leverantörgranskningsarbete i form av:

– Hur du ställer relevanta hållbarhetskrav på leverantörer

– Hur du identifierar risker i leverantörskedjan

– Hur du förbereder dig inför ett besök hos en leverantör

– Vad du ska tänka på under ett besök för att kunna identifiera och tolka hållbarhetsrisker

– Hur eventuella funna avvikelser hanteras och följs upp
 

Målgrupp:

Du som har kontakt med leverantörer och/eller är intresserad av frågorna och vill lära dig mer, till exempel:

– Inköpare

– Kvalitetsinspektörer

– Miljö- och hållbarhetssamordnare

– Miljö- och hållbarhetschefer

Inga förkunskaper inom området krävs.
 

Program:

09.00    Välkomna
 

Introduktion

Utbildningen börjar med en genomgång av grunderna i hållbarhet. Vilka områden som ingår i begreppet och vilka motiven är för att arbeta med dessa frågor. Vi introducerar en process för leverantörsgranskning som vi sedan fördjupar oss i under utbildningen.
 

10.10 – 10.30 PAUS
 

Kravställning

Därefter går vi igenom vilka krav man bör ställa på sina leverantörer. Kravställning är grunden för all leverantörsuppföljning. Utan rätt ställda krav har man ingenting att följa upp gentemot.
 

Riskanalys

Därefter fortsätter vi att gå igenom vanliga hållbarhetsrisker i leverantörskedjan, både ur ett geografiskt och ett branschperspektiv. Vi visar på hur en riskanalys kan användas som verktyg för att förstå vilka leverantörer som utgör den största risken.
 

Uppföljning och förberedelser inför leverantörsbesök

Vi går sedan in på hur man använder informationen från riskanalyser och följer upp på de leverantörer som anses innebära hög risk. Vi går även in på hur man förbereder sig inför ett besök hos en leverantör. Vi beskriver vilken information man bör ta reda på innan ett besök och var man finner den. 
 

Workshop 1

Förmiddagen avslutas genom att påbörja avsnittet om uppföljning av leverantörer genom en gruppövning där deltagarna ska analysera och diskutera ett självbedömningsformulär som en leverantör har besvarat
 

12.00 – 13.00 LUNCH
 

Site visit – hur man identifierar hållbarhetsrisker vid leverantörsbesök

Vad kan man titta och lyssna efter vid ett leverantörsbesök rörande hälsa och säkerhet, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö och korruption. Vi går igenom konkreta indikationer på problem och hur man ska tolka och följa upp dem. Vi använder oss av praktiska exempel illustrerade med bilder från hela världen.
 

14.30 – 14.50 PAUS
 

Workshop 2

Efter kaffepausen är det dags för ännu en workshop där deltagarna utifrån verkliga exempel ska identifiera brister hos leverantörer. Vi diskuterar gemensamt igenom resultaten från varje grupp.
 

Inspektioner

Vi berättar mer om oberoende tredjepartsinspektioner. Hur de skiljer sig från en leverantörsgranskning på plats. Vi presenterar exempel på olika branschsamarbeten och globala standarder för oberoende tredjepartsgranskningar.
 

Hantering av identifierade avvikelser

Sista delen i leverantörsprocessen fokuserar på vilka möjliga åtgärder som finns för att hantera eventuella oegentligheter som upptäckts hos en leverantör. Vi visar exempel på hur en Corrective Action Plan (CAP) kan se ut.
 

Sammanfattning och avslutande frågestund

Utbildningen avslutas med en sammanfattning av dagen och en avslutande frågestund.
 

16.30    Avslut

 

Frågor gällande kursen besvaras av kursansvarig Max Berggren (se rutan "Kursansvarig").

Fler kurser i samma kategori

Information

Datum
2017-11-29, 9.00-16.30

Plats
TBD

Kursavgift
7.900 (exkl. moms)
Priset inkluderar lunch, fika och diplom.

ERBJUDANDE: Ta med dig en kollega och få 25% rabatt på en av kursavgifterna.

Anmäl dig här

Kursledare

Anna Lindstedt
VD och Senior Advisor, Ethos International
anna.lindstedt@ethosinternational.se

Kursansvarig

Max Berggren
Advisor, Ethos International
max.berggren@ethosinternational.se